Stikkordarkiv: Menneskerettigheter

Når ble menneskerettigheter veiledende?

Vi har hørt det gjentatte ganger de siste ukene – fra regjeringen og spesielt Frp: FNs høykommissær for flyktningers uttalelser er bare veiledende, og vi trenger ikke å følge dem. Er det riktig?

Menneskerettighetene er bindende for Norge som stat. Det er det ingen tvil om. Vi har som nasjon forpliktet oss til å følge menneskerettighetene – og det skulle bare mangle. I tillegg har vi fastslått i grunnloven § 22 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i bindende traktater om menneskerettigheter. Regjeringen bryter dermed også grunnloven når den nekter å forholde oss til menneskerettighetene.

Men vi har ingen domstol innen FN-systemet som kan dømme Norge for brudd på menneskerettighetene, slik Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan. FN har altså ikke noen mulighet til å straffe oss når vi bryter menneskerettighetene. Men det betyr ikke at de uttalelser FNs organer kommer med bare er veiledende. Norge er bundet av FNs menneskerettighetskonvensjoner, selv om det ikke er internasjonale sanksjoner når vi bryter konvensjonene.

Når FNs organer fastslår at Norge bryter menneskerettighetene, er ikke det en veiledende uttalelse – det er en uttalelse om hvordan FNs organer tolker menneskerettighetskonvensjonene og en uttalelse som sier at Norge opptrer i strid med denne tolkningen. Det betyr altså at FNs organer mener vi bryter menneskerettighetene – og det er ingen veiledende uttalelse som vi fritt kan velge å overse. Det eneste vi sier ved å overse dette, er at Norge ikke bryr seg om internasjonale forpliktende regler så lenge vi ikke kan straffes for å bryte reglene. Men det betyr altså ikke at vi opptrer i samsvar med menneskerettighetene.

Jeg skal imidlertid gi regjeringen rett på ett punkt her – domstolene kan overprøve tolkningen og komme til at FNs høykommissær for flyktninger har tolket menneskerettighetene feil. Det er en teoretisk mulighet for det – men regjeringen tar da sjansen på at domstolene vil komme til en annen tolkning enn FNs høykommissær for flyktninger. Hvis domstolene ikke gjør det, slipper ikke Norge unna med at vi mente det bare var en veiledende uttalelse. Da har vi utvilsomt brutt menneskerettighetene. Og så lenge vi ikke har en domstol som har fastslått noe annet, forventer jeg at norske myndigheter forholder seg til FNs høykommissær for flyktningers tolkning av menneskerettighetene.