Stikkordarkiv: asylsøkere

Noen av Sylvi Listhaugs løgner

Sylvi Listhaug har svart på spørsmål fra Helga Pedersen når det gjelder praksisen med å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å realitetsbehandle asylsøknadene. La oss se på noen av svarene til Listhaug:

1.
Sylvi Listhaug svarer: «Tidligere var det et vilkår for å nekte realitetsbehandling etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav d, at utlendingen ville få en søknad om beskyttelse behandlet i tredjelandet. I proposisjonens punkt 5.3 vises det til at dette vilkåret går lenger enn hva som følger av Norges forpliktelser etter folkeretten, og derfor ble vilkåret foreslått fjernet.»

Sylvi Listhaug mener altså at det ikke er noe vilkår etter folkeretten at man får søknaden om beskyttelse behandlet i det landet man returneres til. Det betyr i tilfelle at man kan returnere folk til stater hvor de ikke vil få beskyttelse, selv om de har behov for det. Dette er feil. Og det bør være unødvendig å si at det er feil. FNs høykommissær for flyktninger sier: «I følge en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er statene forpliktet til å undersøke om det i virkeligheten er mulig for returnerte asylsøkere å søke om opphold eller asyl i landet de returneres til. Disse undersøkelsene må ifølge dommen gjøres før asylsøkeren returneres.» Man kan altså ikke returnere asylsøkere til et land uten å forsikre seg om at de vil få en søknad om beskyttelse behandlet i dette landet – eller man kan ikke gjøre det uten å bryte menneskerettighetene.

2.
Sylvi Listhaug sier: «Kilder til informasjon om Russland var i hovedsak Utenriksdepartementets vurderinger og informasjon fra Landinfo, som er utlendingsforvaltningens uavhengige organ for landinformasjon.»

I Landinfos rapport om asylsystemet og rettigheter for asylsøkere i Russland fremgår det: «Russland er ved flere anledninger dømt for brudd på EMK artikkel 3 i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) for å ha utvist eller returnert personer til land hvor de står i fare for tortur og umenneskelig behandling, blant annet til Usbekistan og Tadsjikistan. I saken Savriddin Dzhurajev v. Russia hadde personen som ble overført til Tadsjikistan fått innvilget midlertidig asyl i Russland (EMD 2015).11 I oktober 2015 ble Russland på nytt dømt for brudd på EMK artikkel 2 og 3 for å ha fattet utvisningsvedtak (ikke effektuert) på tre asylsøkere fra Syria (statsløse palestinere) som hadde brutt utlendingsloven.
Det er ikke nødvendigvis slik at Russland vil implementere tiltak som følge av denne dommen. Russland har vært aktive i å betale erstatning i forbindelse med saker der de dømmes i EMD, men har i mindre grad fulgt opp med hensyn til juridiske og systemiske tiltak. I tillegg dømte den russiske forfatningsdomstolen i juli 2015 at Russlands nasjonale
lover kan gå foran avgjørelser i EMD (EurActiv 2015).
Til tross for at den formelle holdningen til russiske myndigheter er at retur til Syria ikke er mulig, er UNHCR (2014, s. 30) kjent med 12 tilfeller av retur til Syria av syriske borgere»

Dette er altså den kilden statsråden viser til som begrunnelse for at Russland er et trygt land å returnere asylsøkere til. Er du enig?

Her kan det også vises til FNs høykommissær for flyktninger, som sier: «Asylinstituttet fungerer ikke i Russland. Det har store svakheter. De har betydelige problemer med å håndtere mennesker som faktisk trenger beskyttelse. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse»

Er du fortsatt enig med Sylvi Listhaugs påstand om at det er trygt?

3.
Sylvi Listhaug sier: «UDI opplyser at de i de aktuelle sakene har behov for å få avklart hva søkeren frykter ved retur til Russland og ved en eventuell retur til hjemlandet»

Her snus det hele på hodet. Utgangspunktet er at det ikke er trygt å returnere asylsøkere til Russland – og så må vi begrunne at det likevel er trygt hvis vi skal sende noen tilbake dit. Det er en håpløs oppgave å skulle begrunne at det ikke er trygt for asylsøkere der når norske myndigheter legger til grunn at det er trygt, i strid med hva LandInfo og FNs høykommissær for flyktninger sier.

 

 

Når ble menneskerettigheter veiledende?

Vi har hørt det gjentatte ganger de siste ukene – fra regjeringen og spesielt Frp: FNs høykommissær for flyktningers uttalelser er bare veiledende, og vi trenger ikke å følge dem. Er det riktig?

Menneskerettighetene er bindende for Norge som stat. Det er det ingen tvil om. Vi har som nasjon forpliktet oss til å følge menneskerettighetene – og det skulle bare mangle. I tillegg har vi fastslått i grunnloven § 22 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i bindende traktater om menneskerettigheter. Regjeringen bryter dermed også grunnloven når den nekter å forholde oss til menneskerettighetene.

Men vi har ingen domstol innen FN-systemet som kan dømme Norge for brudd på menneskerettighetene, slik Den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan. FN har altså ikke noen mulighet til å straffe oss når vi bryter menneskerettighetene. Men det betyr ikke at de uttalelser FNs organer kommer med bare er veiledende. Norge er bundet av FNs menneskerettighetskonvensjoner, selv om det ikke er internasjonale sanksjoner når vi bryter konvensjonene.

Når FNs organer fastslår at Norge bryter menneskerettighetene, er ikke det en veiledende uttalelse – det er en uttalelse om hvordan FNs organer tolker menneskerettighetskonvensjonene og en uttalelse som sier at Norge opptrer i strid med denne tolkningen. Det betyr altså at FNs organer mener vi bryter menneskerettighetene – og det er ingen veiledende uttalelse som vi fritt kan velge å overse. Det eneste vi sier ved å overse dette, er at Norge ikke bryr seg om internasjonale forpliktende regler så lenge vi ikke kan straffes for å bryte reglene. Men det betyr altså ikke at vi opptrer i samsvar med menneskerettighetene.

Jeg skal imidlertid gi regjeringen rett på ett punkt her – domstolene kan overprøve tolkningen og komme til at FNs høykommissær for flyktninger har tolket menneskerettighetene feil. Det er en teoretisk mulighet for det – men regjeringen tar da sjansen på at domstolene vil komme til en annen tolkning enn FNs høykommissær for flyktninger. Hvis domstolene ikke gjør det, slipper ikke Norge unna med at vi mente det bare var en veiledende uttalelse. Da har vi utvilsomt brutt menneskerettighetene. Og så lenge vi ikke har en domstol som har fastslått noe annet, forventer jeg at norske myndigheter forholder seg til FNs høykommissær for flyktningers tolkning av menneskerettighetene.

Om lukkede asylmottak

Frp har nok en gang fremmet forslag om at alle asylsøkere – les alle, barn og voksne, kvinner og menn – skal sitte i lukkede asylmottak, eller fengsel som det også heter. Dette er ikke nytt. Frp mener det er smart å fengsle 30.000 mennesker bla. fordi 263 asylsøkere forsvant fra asylmottak før søknaden ble behandlet i 2015. Smak på det – 263 forsvant og vi fengsler 30.000. Det er lurt. Humant og lurt.

Så kommer løgnene. Frp hevder norske myndigheter allerede betaler for lukkede asylmottak i Hellas. Dette er feil, og det ble tilbakevist allerede i 2013. Men Frp fortsetter å påstå det – det kan jo være noen tror på det. Og hvis Norge finansierer lukkede asylmottak i Hellas, må det jo være greit.

Men det er ikke snakk om lukkede asylmottak i Hellas. NOAS svarte på dette her:

http://www.noas.no/norge-finansierer-ikke-lukkede-asylmottak-i-hellas/

Norge er med på å finansiere et ankomstsenter. Jeg siterer fra artikkelen:

«Formålet med ankomstsenteret Norge finansierer, er å identifisere de utlendingene som vil søke asyl. Denne prosessen skal ikke ta mer enn 15-25 dager, medisinsk bistand skal være tilgjengelig, og sårbare asylsøkere skal identifiseres. På sikt vil det også være asylsaksbehandlere ved senteret. Når det fastslås at en utlending er asylsøker skal han overføres til et åpent mottak. Illegale innvandrere som ikke er asylsøkere skal returneres til hjemlandet.»

Hva er det da som er så ille med et lukket asylmottak, sånn rent bortsett fra at man tar fra mennesker som ikke har gjort noe galt friheten? Tenk deg om, og tenk deg om en gang til. Er det greit å fengsle folk før de gjør noe kriminelt? Sånn for sikkerhets skyld. Skal vi kanskje fengsle narkomane også – noen av de kan finne på å gjøre noe kriminelt, så logikken er den samme – putt de i fengsel, først som sist.

Hva med barn? Er det greit å fengsle barn? Frp mener det er til deres eget beste – vi beskytter dem ved å fengsle dem. Ja, det var også et nytt og interessant prinsipp. Steng barnehagene – sett barna i fengsel. Mye bedre. Der blir de tatt vare på.

Det er i grunnen bare en ting å si om ideen om å fengsle alle – barn og voksne, kvinner og menn: Det er et klart brudd på menneskerettighetene. Og det er ikke slikt vi gjør mot uskyldige mennesker – det eneste de har gjort som provoserer Frp, er å være frekke nok til å komme til Norge å søke om beskyttelse her. Da må de straffes. I Frps verden.

Hvem skal få beskyttelse i Norge?

Hvem er det egentlig regjeringen mener skal kunne søke om beskyttelse i Norge? Vi er så overivrige etter å sende ut asylsøkere – før søknaden er behandlet – at det er vanskelig å se at det er noen som i det hele tatt kvalifiserer til å få sin søknad behandlet her. Har du vært innom et annet land, skal du ut, fortest mulig. Men hvordan kommer en asylsøker til Norge uten å måtte reise via et annet land? Joda, det går alltids et fly – men hvor mange av de som flykter fra Syria kommer med fly?

Nå har vi først satt rekord i å sende asylsøkere til Russland. Noen har vi måttet ta tilbake – fordi Russland har en stygg tendens til å sende folk videre til det landet de kommer fra, f.eks. Syria og Jemen. Norge sender ingen til Jemen i dag fordi det ikke er trygt der – men Russland gjør det, og Norge forsøkte ved å sende de til Russland, eller via Russland. Men det ble stoppet – takk og pris.

Nå er det Tyrkia som er det nye «trygge» landet vi skal returnere asylsøkere til. De som reiser via Tyrkia, skal sendes tilbake til Tyrkia. For det er angivelig trygt, sikkert like trygt som Russland. Bare hør hva Den norske Helsingforskomiteen sier:

« Det er å abdisere fra sitt ansvar når håndteringen overlates til Tyrkia. Norge har et ansvar for at personene som returneres ikke blir utsatt for overgrep, tortur eller drap. Vi kan ikke stole blindt på Tyrkia, sier assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flyktet-via-Tyrkia—na-blir-de-returnert-8344155.html

Eller som Amnesty sier, i et innlegg på Facebook:

«Det er et land der de ikke har adgang til asylsystemet, hvor det er alvorlige menneskerettighetsbrudd og de må klare seg selv»

Og så – for å toppe det hele – hvis det er noen som får innvilget asyl i Norge og som har familien sin i Tyrkia, skal de nektes familiegjenforening her. I Norge synes vi nemlig det er veldig skummelt hvis ikke hele familien kommer via en båt over Middelhavet. Hvis bare en reiser, kan ikke barna få komme etter på en trygg måte – vi foretrekker at alle setter seg i båten. Alt annet er å bæres på gullstol. Brudd på menneskerettigheten og retten til familieliv, vil andre kalle det. Men det betyr ikke noe – for Norge trenger ikke å bry seg om vi bryter menneskerettighetene. De gjelder ikke for oss – ikke etter at vi fikk det så vanskelig fordi 30.000 av verdens 60 millioner flyktninger søkte om beskyttelse i vårt lille land.