Stikkordarkiv: asylforlik

Asylforlik, asylinstruks og rettssikkerhet

I det såkalte asylforliket (avtalen mellom partiene på Stortinget, med unntak av SV og MDG) heter det innledningsvis at en generell effektivisering og forenkling av regelverk og praksis for behandling av asylsøkere ikke skal svekke asylsøkernes rettssikkerhet. Jeg lurer på hva stortingsflertallet mener med «rettssikkerhet». Det er egentlig litt skremmende å måtte stille det spørsmålet, men det som har skjedd den siste tiden gjør det dessverre nødvendig.

I NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker, er det vist til ulike definisjoner, bla:

«at det i hovedsak dreier seg om sikkerhet mot vilkårlig behandling fra myndighetenes side og sikkerhet for at man får de rettigheter og ytelser man har krav på»

«Kravene til saksbehandlingen går først og fremst ut på at avgjørelsene må treffes av uhildede personer, at berørte parter må gis mulighet for å forsvare sine interesser (kontradiksjon), og at det må være adgang til å få avgjørelsene overprøvd, innenfor forvaltningen selv og – i siste instans – av domstolene. Videre gjør hensyn til medbestemmelse og menneskeverd seg gjeldende. De berørte må behandles som selvstendige, handledyktige subjekter som skal orienteres om hva saken gjelder, og ha adgang til å forsvare sine interesser.»

Hvordan er dette ivaretatt i asylinstruksen? Asylinstruksen går i korthet ut på at noen asylsøkere skal nektes realitetsbehandling av sin søknad. De skal returneres uten at det tas stilling til om de har behov for beskyttelse eller ikke. Allerede her skurrer det i mine ører med hensyn til om man har sikkerhet for at man får de rettigheter man har krav på. Hvordan kan vi være sikre på at de som har behov for beskyttelse får beskyttelse uten å realitetsbehandle søknaden?

I asylinstruksen begrunnes dette med at det dreier seg om asylsøkere som kan returneres til et trygt tredjeland. Det angivelig trygge tredjelandet er Russland. Men er Russland et trygt tredjeland for de som skal returneres dit uten realitetsbehandling i henhold til asylinstruksen?

Problemet oppstår når vi ser på hvilke grupper det anses trygt å returnere til Russland. Det dreier seg om alle som:

  • Har oppholdstillatelse i Russland
  • Har visum av lengre varighet eller med adgang til flere innreiser til Russland
  • Har visum til Russland av kortere varighet
  • Tidligere oppholdstillatelse er falt bort
  • Har oppholdt seg ulovlig i Russland

Det er neppe noen andre enn regjeringen som vil mene Russland er et trygt land for alle disse gruppene. Det dreier seg jo om alle som kommer via Russland til Norge, absolutt alle.

Nå skal det riktignok foretas en individuell vurdering. Men hvor betryggende den har vært, ser vi når vi nå har måttet ta tilbake personer fra Jemen som opprinnelig ble returnert til Russland. Vi måtte ta de tilbake til Norge fordi Russland ville sende de videre til Jemen. Hva om norske aktivister og advokater ikke hadde stått på i denne saken slik at retur til Jemen ble forhindret? Og hva om klagen hadde blitt behandlet noen dager senere? Og det bringer meg over på det neste svake punktet når det gjelder rettssikkerheten.

Saker som faller inn under instruksen, dvs alle asylsøkere som kommer via Russland, skal behandles umiddelbart. Det settes ingen utreisefrist, slik at utlendingen må forlate Norge umiddelbart. Nå har ikke dette latt seg praktisere for alle – men det som er praktisert er at de har fått vedtaket så sent at det ikke har vært mulig å klage. I praksis fratas man da klageretten – en annen viktig rettssikkerhetsgaranti.

Det skal heller ikke oppnevnes advokat for asylsøkere som nektes realitetsbehandling av søknaden sin. Betryggende? Det er snakk om mennesker som kommer hit og som ikke kan språket eller reglene her, og så skal de skuffes ut helst samme dag, uten rett til juridisk bistand og før de har mulighet til å klage på vedtaket. Og klager de, skal de likevel sendes ut – under klagebehandlingen. Og i mellomtiden risikerer vi at de blir returnert til Syria eller Jemen fra Russland. Dette mener regjeringen ikke er å svekke asylsøkernes rettigheter. Jeg er ikke enig.

Nå er den store andelen av returer til Russland stoppet – fordi Russland har nektet å ta imot asylsøkerne. Men – asylinstruksen er ikke opphevet, og Russland har sagt seg villig til å ta imot de med multivisum. Multivisum er ikke oppholdstillatelse, men et visum som gir adgang til flere innreiser – men ingen sikkerhet mot at Russland returnerer vedkommende til Syria eller Jemen, eller kurdere til Tyrkia. Asylinstruksen må derfor oppheves tilbake slik at alle sikres en reell behandling av søknaden sin – alt annet er et grovt brudd på rettssikkerhetsprinsippene (i tillegg til menneskerettighetene).