Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 3: Ulovlig rettshjelpvirksomhet

Dette er del 3 av en artikkelserie om en straffedømt eks-advokat. Bakgrunnen for at jeg mener det er nødvendig å skrive om dette, finner du her Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen.

I den andre artikkelen gikk jeg gjennom at Marius Reikerås har fått tilbakekalt advokatbevillingen. Han kan altså ikke lenger kalle seg advokat, og kan da selvfølgelig heller ikke jobbe som advokat. Og hva betyr det?

Domstolloven har regler om hvem som kan drive rettshjelp, jf. lovens kap. 11. Domstolloven finner du her. Utgangspunktet og hovedregelen er at den som vil drive rettshjelpvirksomhet må ha bevilling som advokat. Det er noen unntak fra dette, og det som kunne ha vært relevant her er unntaket for de som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det fremgår av domstolloven § 218 annet ledd nr 1 at den som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men ikke har advokatbevilling, kan yte rettshjelp. Da må vel Marius Reikerås kunne yte rettshjelp? Eller?

Det er et men her – et veldig stort men. Dette unntaket er beregnet på såkalte rettshjelpere. Og det fremgår av domstolloven § 219 at det kan fastsettes i forskrift at den som vil yte rettshjelp etter denne bestemmelsen skal stille sikkerhet for erstatningsansvar vedkommende kan pådra seg under utøvelsen av rettshjelpvirksomheten. Det kan også gis forskrift om regnskaps- og revisjonsplikt for den som driver rettshjelpvirksomhet, og om behandlingen av betrodde midler. Det kan også gis bestemmelser om meldeplikt og om plikt for rettshjelperen til på forhånd å godtgjøre at vilkårene for å yte rettshjelp er oppfylt, herunder å fremlegge politiattest.

Det er gitt slik forskrift, advokatforskriften. Her fremgår det bl.a:

  1. Den som vil drive rettshjelp må før virksomheten settes i gang gi skriftlig melding om dette til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  2. Det må også fremlegges politiattest, og Marius Reikerås er straffedømt for måten han opptrådte på som advokat (Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen), så det er vel tvilsomt om han kan opptre som rettshjelper.
  3. Det må stilles sikkerhet på minst kr. 3 mill.

Marius Reikerås tilfredsstiller ikke disse kravene. Alle rettshjelpere er registrert i Tilsynsrådets register, og Marius Reikerås er ikke oppført der. Marius Reikerås har altså ikke lov til å drive med rettshjelpvirksomhet.

Men driver Marius Reikerås med rettshjelpvirksomhet? Driver ikke han som menneskerettsjurist? Vel, Høyesteretts ankeutvalg mener han driver med rettshjelpvirksomhet og han er dømt for det i Bergen tingrett.

Med «rettshjelpvirksomhet» menes «ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp», jf. domstolloven § 218 første ledd. Ved at «stadig yting av rettshjelp» er omfattet, er det ikke noe vilkår at det betales for rettshjelpen. Hvis rettshjelpen er av et visst omfang, faller det inn under lovens definisjon av «rettshjelpvirksomhet».

Her er hva Høyesteretts ankeutvalg har sagt om Marius Reikerås sin rettshjelp:

«På bakgrunn av det store antall saker A har opptrådt i for Høyesteretts ankeutvalg og underinstansene over flere år, finner utvalget det klart at A driver «stadig rettshjelpvirksomhet», jf. tvisteloven § 3-3 fjerde ledd annet punktum. A oppfyller ikke vilkårene i domstolloven § 218 ettersom A sin advokatbevilling ble tilbakekalt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 9. mai 2009.»

Høyesteretts ankeutvalg er altså ikke i tvil om at Marius Reikerås driver rettshjelpvirksomhet, noe han ikke har tillatelse til.

Reikerås er da også dømt for ulovlig rettshjelpvirksomhet (straffedom nr. 2). Jeg vet ikke om dommen er anket. Det kan for ordens skyld nevnes at det fremgår av denne dommen at A i ovennevnte avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg er Marius Reikerås. I dommen nevnes også flere andre saker hvor anken er avvist fordi Reikerås ikke har tillatelse til å drive rettshjelpvirksomhet.

Tilføyelse 21.05.17 Gulating lagmannsrett har opphevet tingrettens dom da begrunnelsen ikke er tilstrekkelig til at lagmannsretten kan overprøve saken. Da får vi vente å se om det blir ny sak i tingretten, se lagmannsrettens dom her

Hvor viktig er det om Reikerås har lov til å drive med rettshjelp eller ikke? Som det fremgår ovenfor, er flere anken avvist fordi Reikerås ikke har lov til å drive med rettshjelpvirksomhet. Det innebære at man risikere å lide rettstap ved å la seg representere av Marius Reikerås. Og han har ingen sikkerhetsstillelse som dekker slike tabber, noe de som driver lovlig rettshjelpvirksomhet er pålagt å ha. Vi får håpe han ikke tar betalt for denne ulovlige virksomheten.

Reklame

1 kommentar om “Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 3: Ulovlig rettshjelpvirksomhet

Det er stengt for kommentarer.