Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 2: Veien til å være eks-advokat

Dette er del 2 av en artikkelserie om en straffedømt eks-advokat. Bakgrunnen for at jeg mener det er nødvendig å skrive om dette, finner du her Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen

I den første artikkelen gikk jeg gjennom den første straffedommen mot Marius Reikerås. I dommen ble det bl.a. vist til at han fikk en klient til å overføre penger til seg selv, uten at det er dokumentert hva disse overføringene gjelder. Dette ble han imidlertid ikke straffet for, men det er del av grunnlaget for at advokatbevillingen ble trukket tilbake. Vi kan ikke ha praktiserende advokater som opptrer på en slik måte.

Advokatbevillingen ble trukket tilbake ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 5. mai 2009, basert på Tilsynsrådets innstilling, Tilbakekall advokatbevilling

Advokatbevillingsnemnden uttalte bl.a. at Reikerås sin opptreden som advokat for B (den alderdomssvekkede mannen Reikerås ble dømt for å ha utnyttet, (Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen) var:

«svært kritikkverdig. … og helt uforenlig med utøvelse av advokatvirksomhet.»

Advokatbevillingsnemden uttalte videre at

«Reikerås’ opptreden som advokat er funnet å være fullstendig uakseptabel, …»

Dette er sterke ord, og også en av grunnene til at vi er en del som engasjerer oss for å forsøke å hindre at Reikerås lurer flere mennesker. Når han er fratatt bevillingen med en slik begrunnelse, er det ikke greit at han fortsetter å yte rettshjelp til folk, se mer om dette i neste artikkel. Dette er ikke en mann som bør drive med rettshjelp.

Sakens bakgrunn fremgår av Tilsynsrådets innstilling:

«Advokat Reikerås (og hans kone) har, over flere år, mottatt store beløp fra … (i hvert fall kr. 1.975.000). Styret kan ikke se at det foreligger hverken hjemmel, tilfredsstillende begrunnelse eller tilfredsstillende dokumentasjon for de overføringene som er foretatt.»

 Reikerås har aldri gitt noen skikkelig begrunnelse for disse overføringene. Han har også endret forklaring flere ganger. Han startet med å benekte å ha mottatt flere av beløpene. Da det ble fremlagt dokumentasjon, påsto han at det var lån. Fra «det har ikke skjedd» til «dette er lån» er jo ikke akkurat troverdig. Og så endret han forklaring til at dette var sikkerhet for fremtidige honorarkrav. Slikt forskudd skal imidlertid settes inn på klientkonto, og ikke f.eks. konas konto.

Videre fremgår det av vurderingene:

«Det er imidlertid på det rene at Reikerås har vært … advokat i mange år. Det er videre under enhver omstendighet slik at Reikerås, ved mottak av de fire forannevnte store beløp på til sammen kr. 1.975.000,- fra … måtte sørge for at han, som advokat, kunne fremlegge en entydig og klar redegjørelse for grunnlaget for disse transaksjonene, sammen med tilhørende tilfredsstillende dokumentasjon. Styret finner det påfallende og svært kritikkverdig at advokat Reikerås ikke evner dette.

Tilsynsrådets styre må etter dette konkludere med at advokat Reikerås urettmessig har disponert over til sammen kr. 1.975.000,- fra … Forholdet er svært kritikkverdig og uforenlig med utøvelse av advokatvirksomhet.»

Det bør være selvsagt at man ikke kan praktisere som advokat når man lurer klienter til å overføre nesten kr. 2 mill til seg selv. Det kan tilføyes at Reikerås betalte tilbake kr. 1 mill, det resterende ble han dømt til å betale tilbake. Det fremgår av konkursinnberetning nr. 2, Konkursinnberetning.  Så flere uavhengige instanser har kommet til at dette var penger Reikerås ikke hadde krav på. Og man lurer ikke sine egne klienter på en slik måte. Man lurer ikke noen på en slik måte.

Vi får håpe Marius Reikerås ikke har lurt andre på tilsvarende måte. I dag har ikke Marius Reikerås lov til å ta betaling for juridisk bistand, så vi får anta at han ikke gjør det.

Men dette var ikke det eneste grunnlaget som førte til at advokatbevillingen ble trukket tilbake. Det fremgår videre av sakens faktum:

 «Det forelå pr. tidspunktet for bokettersynet, 29. juli 2008, ikke noe bokført regnskapsmateriale for 2008. …

24. januar 2006 ble det utbetalt kr.750.000,- fra Reikerås’ klientkonto til … – til tross for at klienten pr. utbetalingstidspunktet ikke hadde midler innestående på klientkonto. … Disposisjonen innebærer at advokat Reikerås i realiteten benytter andre klientes midler til denne utbetalingen. … Det er altså utbetalt betydelige beløp til klienter som ikke har innestående midler, og videre også overført midler til advokat Reikerås privat, uten at det kan ses å være grunnlag for det. … Regnskapsføringen er i strid med gjeldende regler, og bilagsdokumentasjonen er heller ikke tilfredsstillende.»

Klientmidler er, som navnet sier, klientenes penger. Disse skal holdes atskilt på egen konto, og ikke blandes sammen med advokatens driftskonto. Roter man her, roter man med klientenes penger. Og hvordan håndterte Reikerås dette? Noe fremgår av sitatet ovenfor. Videre fremgår det:

Advokat Reikerås fører … i sitt regnskap klientansvaret sammen med kundefordringer… Dette forholdet er også tatt opp overfor advokaten av hans egen revisor…

… Advokat Reikerås’ regnskapsførsel har vært innrettet i strid med advokatforskriftens § 3-1, med den konsekvens at det har oppstått differanser; både over- og underdekning. Reikerås har til dels hatt betydelig underdekning gjennom året 2006.

… Han har heller ikke fordelt renter til sine respektive klienter…»

Ville du brukt en advokat som ikke har kontroll over klientenes penger som er innestående på klientkonto i advokatvirksomheten? Det er en grunn til at det er strenge regler her – og klarer man ikke å overholde de reglene, får man finne seg noe annet å gjøre enn å jobbe som privatpraktiserende advokat eller rettshjelper.

Reklame

1 kommentar om “Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 2: Veien til å være eks-advokat

Det er stengt for kommentarer.