Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen

Jeg er advokat, og som advokat er jeg opptatt av at folk ikke skal bli lurt av noen som ikke har lov til å drive med juridisk rådgivning (rettshjelpvirksomhet). Derfor er jeg opptatt av hva Marius Reikerås holder på med, og mener det er behov for å advare folk mot ham. Han har i flere saker opptrådt på en måte som har ført til at anker er avvist, dvs. folk har ikke fått prøvet anken på grunn av Reikerås.

Det er mye å skrive om her, så jeg har delt bloggen inn i fire deler. Den første delen vil omhandle den første straffedommen og den andre delen advokatbevillingen. Dernest vil jeg si noe om Reikerås sin rettshjelpvirksomhet. Til slutt vil jeg si noe om hans påstand om at han fører saker for EMD.

Og la meg da først si noen ord om hvorfor det er så viktig at den som driver med rettshjelpvirksomhet har tillatelse til å gjøre det. Er det ikke greit så lenge vedkommende er jurist? Nei, og det er flere viktige grunner til det, bl.a. at den som driver med rettshjelpvirksomhet må stille sikkerhet for det erstatningsansvar vedkommende kan pådra seg under utøvelsen av rettshjelpvirksomheten. Så hvis anken avvises fordi advokaten/rettshjelperen gjør en tabbe, kan man kreve erstatning og få det dekket av den sikkerhet som er stillet. Man kan selvfølgelig kreve erstatning selv om det ikke er stilt sikkerhet, men hvis den som har gjort tabben f.eks. er konkurs, er det kanskje ikke så mye å hente.

Marius Reikerås er en straffedømt (2 dommer) eks-advokat som ikke har lov til å drive rettshjelpvirksomhet. Den første straffedommen gjelder handlinger han gjennomførte som advokat (han var advokat den gang), så jeg tar med denne dommen her. Den sier en del om hvordan han har utnyttet klienter på en grov måte, og truer mennesker som prøver å stoppe ham.

Marius Reikerås utnyttet en klient (en eldre mann) på det groveste, og toppet det hele med å fremsette trusler mot mannens nye advokat. Følgende fremgår av dommen (Marius Reikerås er A) Den første straffedommen

«Tiltalte var tidligere advokat, og hadde fra tidlig i 2003 regelmessig kontakt med B og representerte ham og ulike selskap som B var involvert i. … I mai 2005 skrev B en fullmakt til A, der noen løpende oppdrag ble nevnt. I fullmakten var det en passus om at A for arbeidet skulle få 10% av det oppnådde resultat. (Min kommentar: Dette er i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.2 fordi en advokat ikke skal ha egne økonomiske interesser i en sak, noe Reikerås altså hadde) I perioden fra 2004 til 2006 ble det overført en del pengebeløp fra B, og/eller fra selskapene han representerte, til A. Disse overføringene skjedde dels fordekt ved at det skjedde overføring til A sin kone, eller ved at B tok ut kontantbeløp, som Reikeås så satte inn på sin konto. Ved en anledning ble det overført kr 1 million direkte til A sin studentbrukskonto. Overføringen ble ikke ført i regnskapene hos A, og ble ikke behandlet som klientmidler.»

Slike pengeoverføringer til Reikerås, altså overføringer av penger fra klienter uten at det kunne redegjøres for hvorfor pengene ble overført, var ett av grunnlagene for at han mistet advokatbevillingen, se nærmere om dette i neste artikkel. Det hverken er eller bør være greit at man opptrer på en slik måte. Det fremgår videre av dommen:

«Sommeren 2007 skulle sønnen til B hjelpe sin far med å skaffe seniorleilighet. I den forbindelse ble det oppdaget at penger manglet. B opplyste at han hadde investert kr 1 million via A. Etter hvert betalte A dette beløpet tilbake. Utover høsten 2007 ble det avdekket at det også hadde skjedd andre overføringer til A. Barna til B kontaktet advokat C og det ble i et møte i desember 2007 og i forliksklage i januar 2008 fremsatt krav om tilbakebetaling. I møtet i desember 2007 ble det gjort klart at eventuelle krav på salær fra A ville bli bestridt. A ble bedt om å ikke ta kontakt med B og skrev under på en erklæring om at han ikke ville gjøre dette. …

A hadde møter med B i februar og mars 2008. (Min kommentar: Altså etter at han hadde skrevet under på at han ikke skulle ta kontakt med B, som han hadde utnyttet) … I møte 14.3.2008 ble det inngått en avtale der forliksklagen ble trukket, og det fremgikk at partene ikke lenger hadde noe krav mot hverandre. Lagmannsretten legger til grunn at B denne perioden var sterkt svekket av alderdom, og at dette var kjent for A. …

Av en eller annen grunn ble ikke avtalen om å trekke saken, mottatt i forliksrådet. Advokat C ble heller ikke informert. I midten av april 2008 etterlyste C fraværsdom fra forliksrådet og sendte kopi til B.

… Selve forliksklagen ble først trukket ved at B gjorde en påtegning på brevet fra C, som så ble mottatt av forliksrådet 10.6.2008.

…  A fikk B til å skrive denne påtegningen og … denne kontakten, sett i sammenheng med møtene i februar og mars, representerte en utnytting av Bs aldersdomssvakhet.

… Lagmannsretten legger til grunn at A utnyttet den tillit han over år hadde opparbeidet hos B til å få avgjort en igangsatt sak til egen fordel. At A var advokat er i denne sammenheng skjerpende.»

 

Stoler du på en slik mann? Han sørget altså først for å overføre penger til seg selv, og så fikk han en alderdomssvekket mann til å trekke en forliksklage hvor kravet var å få tilbakebetalt det beløpet Reikerås urettmessig hadde mottatt ved å utnytte sin egen klient. Det kan nevnes at han senere betalte tilbake kr. 1 million frivillig, og at han ble dømt til å betale tilbake resten. Han hadde ikke krav på disse pengene.

Reikerås ble som nevnt også dømt for å fremsette trusler overfor en advokat. Det er heller ikke særlig tillitsvekkende. Det fremgår av dommen:

«Tirsdag 14. oktober 2008 om formiddagen i Bergen tinghus i Bergen, etter avsluttet rettsmøte, uttalte han (Reikerås, min kommentar) til advokat C: ‘hvordan går det med narkogjelden til din sønn?’,

‘du skal vite det C at du aldri skal klare å presse meg’, ‘ingen skal klare å presse meg’

og ‘du har lagt deg ut med feil person, jeg skal henge på deg til din grav’.

Særlig utsagnet om narkotikagjeld som sønnen til C angivelig skulle ha, fremstår som ondsinnet og utspekulert og egnet til å påvirke advoka C mht. hans utføring av oppdraget. Sønnen til advokat C var på dette tidspunkt i sluttfasen av sitt juridiske studium. Det er ingen opplysninger som underbygger påstanden om narkotika.»

Dette er ikke vanlig kommunikasjon mellom advokater. Begge advokatene har en jobb å gjøre, og må få utføre den uten å få servert ondsinnede og utspekulerte løgner og trusler fra den andre advokaten.

Reikerås ble frifunnet for underslag. Denne frifinnelsen er det noen som har oppfattet som en fullstendig frifinnelse. Men han er altså dømt for grov utnyttelse av en aldersdomssvekket mann og trusler mot en advokat. Det han ble frifunnet for i lagmannsretten, er følgende:

I den såkalte Nordsjødykkersaken var det med to rettslige medhjelpere. Det var innvilget fri rettshjelp i saken, og det totale salæret, inkludert salæret til de rettslige medhjelperne ble utbetalt til prosessfullmektigen Marius Reikerås. Reikerås beholdt imidlertid pengene selv. Han ble derfor tiltalt for underslag, men ble frifunnet på dette punktet i lagmannsretten. Det betyr ikke at han hadde rett til å beholde pengene. Kravet fra de rettslige medhjelperne er grunnlaget for konkursbegjæringen mot Reikerås, og det ble her konkludert med at dette var «klar og forfalt» gjeld. Reikerås hadde ikke rett til å beholde pengene, men ble ikke straffet for dette. Dette fremgår av konkursinnberetningen (konkursinnberetning) .

Det Reikerås er dømt for, er overtredelse av straffeloven av 1902 § 132a for motarbeidelse av rettsvesenet, og det er spesielt alvorlig at en advokat dømmes for dette.

Reklame

3 kommentarer om “Historien om en straffedømt eks-advokat, Marius Reikerås del 1: Den første straffedommen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s